Organization & Committees

Organization(2022-2025)

President
 • 黃建寧 Chien-Ning Huang
Standing Executive Board
 • 陳榮福 Jung-Fu Chen
 • 胡啟民 Chii-Min Hwu
 • 杜思德 Shih Te Tu
 • 蔡世澤 Shih-Tzer Tsai
Executive Board
 • 李弘元 Hung-Yuan Li
 • 陳清助 Ching-Chu Chen
 • 曾慶孝 Chin-Hsiao Tseng
 • 林慶齡 Ching-Ling Lin
 • 楊偉勛 Wei-Shiung Yang
 • 李建興 Chien-Hsing Lee
 • 洪乙仁 Yi-Jen Hung
 • 張恬君 Tien-Jyun Chang
 • 林嘉鴻 Chia-Hung Lin
 • 朱志勳 Chih-Hsun Chu
Standing Control Board
 • 許惠恒 Wayne Huey-Herng Sheu
Control Board
 • 莊立民 Lee-Ming Chuang
 • 楊純宜 Chun-Yi Yang
 • 何橈通 Low-Tone Ho
 • 戴東原 Tong-Yuan Tai
Secretary General
 • 楊宜瑱 Yi-Sun Yang

Committees(2019-2022)

Committee Chairman Vice Chairman Members
Scientific & Education Committee Fen-Yu Tseng Chien-Ning Huang
 • Jen-Der Lin
 • Fen-Yu Tseng
 • Chien-Ning Huang
 • Wei-Shiung Yang
 • Wayne Huey-Herng Sheu
 • Low-Tone Ho
 • Tjin-Shing Jap
Board Certification Committee Chien-Ning Huang
Fen-Yu Tseng
 • Pei-Wen Wang
 • Chih-Yuan Wang
 • Annie Lee
 • Hong-Da Lin
 • Harn-Shen Chen
 • Ching-Chung Chang
 • Fen-Yu Tseng
 • Keh-Sung Tsai
 • Horng-Yih Ou
 • Ming-Nan Chien
 • Chien-Ning Huang
 • Chii-Min Hwu
 • Ching-Chu Chen
 • Hung-Yuan Li
 • Dee Pei
 • Chih-Hsun Chu
 • Yi-Jen Hung
 • Wayne Huey-Herng Sheu
 • Tjin-Shing Jap
Hospital Accreditation Committee Chien-Ning Huang
Fen-Yu Tseng
 • Pei-Wen Wang
 • Chih-Yuan Wang
 • Annie Lee
 • Hong-Da Lin
 • Szu-Tah Chen
 • Harn-Shen Chen
 • Feng-Hsuan Liu
 • Ming-Nan Chien
 • Fen-Yu Tseng
 • Chien-Ning Huang
 • Shih-Tzer Tsai
 • Chii-Min Hwu
 • Dee Pei
 • Ching-Chieh Su
 • Ching-Ling Lin
 • Tong-Yuan Tai
 • Tjin-Shing Jap
Journal & Publication Committee Hung-Yuan Li Feng-Hsuan Liu
 • Jen-Der Lin
 • Feng-Hsuan Liu
 • Ming-Nan Chien
 • Horng-Yih Ou
 • Wei-Shiung Yang
 • Hung-Yuan Li
 • Shih-Yi Lin
Website & Information Committee Chih-Yuan Wang Shih-Yi Lin
 • Chih-Yuan Wang
 • Shyang-Rong Shih
 • Horng-Yih Ou
 • Shih-Yi Lin
 • Chih-Hsun Chu
National Health Insurance Committee Shih-Tzer Tsai Annie Lee
 • Annie Lee
 • Szu-Tah Chen
 • Jung-Fu Chen
 • Shih-Tzer Tsai
 • Shih-Yi Lin
 • Ching-Ling Lin
 • Tjin-Shing Jap
International Liaison Committee Keh-Sung Tsai Dee Pei
 • Keh-Sung Tsai
 • Feng-Hsuan Liu
 • Chien-Ning Huang
 • Dee Pei
 • Lee-Ming Chuang
Diabetes Research Grant Review Team Yi-Jen Hung
 • Shih Te Tu
 • Chii-Min Hwu
 • Ching-Chu Chen
 • Chin-Hsiao Tseng
 • Yi-Jen Hung
 • Lee-Ming Chuang
 • Low-Tone Ho
 • Tong-Yuan Tai
IDF Working Group Chien-Ning Huang
 • Chien-Ning Huang
 • Wei-Shiung Yang
 • Chin-Hsiao Tseng
 • Dee Pei
 • Wayne Huey-Herng Sheu
 • Tjin-Shing Jap